Προσωπικά Δεδομένα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/679 («ΓΚΠΔ»)

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ («ΥΠΔ»)

ΗDigital Virgo Hellas Mobile Ltd, Greece, νομίμως εκπροσωπούμενη, είναι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας (ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων» ή «Digital Virgo Hellas»).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Data Protection Officer [Στμ: Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων] («ΥΠΔ») διορισμένο από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, κατά τα άρθρα 37, 38 και 39 του ΓΚΠΔ, στην ηλεκτρονική διεύθυνσηdpo.dvhellas@digitalvirgo.com


2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά τον ΓΚΠΔ τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται ως: «Κάθε πληροφορία η οποία αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο∙ το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου» («Δεδομένα»).

Η Digital Virgo Hellas συλλέγει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας με σκοπό να σας παράσχει τις υπηρεσίες που ζητήσατε σχετικά με τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του customer care [Στμ: εξυπηρέτηση πελατών].

Επιπλέον, η Digital Virgo Hellas μπορεί να επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας προκειμένου να σας στέλνει διαφημιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα που σχετίζονται με ειδικές προσφορές και πληροφορίες αναφορικά με νέα/-ες προϊόντα και/ή υπηρεσίες παρόμοια/-ες με αυτά που ήδη έχετε αγοράσει («Δραστηριότητες Άμεσης Εμπορικής Προώθησης»).

Συνοψίζοντας, στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικού χαρακτήρα δεδομένων σας, καθώς και την υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παροχής τους, τις συνέπειες άρνησής σας να τα γνωστοποιήσετε και τη νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας.

Αριθ.

Σκοποί της δραστηριότητας επεξεργασίας

Υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Συνέπειες της μη παροχής

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Προϋπόθεση της νομιμότητας της επεξεργασίας

1

Παροχή της υπηρεσίας και διοικητική διαχείριση των πελατών

Προαιρετική

Αδυναμία να σας παράσχουμε

την αιτούμενη υπηρεσία

Εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε μέρος

2

Δραστηριότητεςcustomer care

Προαιρετική

Αδυναμία να σας παράσχουμε

την αιτούμενη υπηρεσία

Εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε μέρος

3

Δραστηριότητες Άμεσης Εμπορικής Προώθησης

Προαιρετική

Δε θα σας παρασχεθούν προσφορές και πληροφορίες αναφορικά με νέες/-α υπηρεσίες/ προϊόντα σχετικές/-ά με αυτά που αγοράσατε

Έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας


3. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τους σκοπούς που περιγράφονται στην ως άνω παράγραφο 2, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να διαβιβάσει τα Δεδομένα σας σε εταιρίες που ανήκουν στην Digital Virgo καθώς και σε τρίτους με εγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εν λόγω υποκείμενα διορίζονται ως Εκτελούντες την Eπεξεργασία για λογαριασμό της Digital Virgo Hellas. Συγκεκριμένα, τα Δεδομένα σας μπορούν να κοινολογηθούν σε εξωτερικές εταιρίες που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφορικής, λογιστικής και παροχής συμβουλών.

Ο κατάλογος των Εκτελούντων την επεξεργασία ενημερώνεται υπό την επιμέλεια του Υπευθύνου Επεξεργασίας και είναι διαθέσιμος σε αυτόν προς επανεξέταση.

Η Digital Virgo Hellas δεν κοινολογεί τα Δεδομένα σας σε τρίτους δίχως την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, με την επιφύλαξη της περίπτωσης κατά την οποία η εν λόγω κοινολόγηση οφείλεται σε υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο ή σε αίτημα από Δημόσιες Αρχές.


4. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Ακολουθεί η αναφορά των κύριων περιόδων χρήσεως και αποθήκευσης των Δεδομένων σας αναφορικά με τους διάφορους σκοπούς της επεξεργασίας:

a) για σκοπούς που συνδέονται με την εκτέλεση της σύμβασης, τα Δεδομένα σας θα επεξεργάζονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για όσο υφίστανται οι υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης και θα αποθηκεύονται για ένα διάστημα 10 ετών από την εν λόγω λήξη για σκοπούς που συνδέονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ νόμου και προκειμένου να επιτραπεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας η προάσπιση των δικαιωμάτων του,

b) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο, τα Δεδομένα σας θα επεξεργάζονται και θα αποθηκεύονται από την Digital Virgo Hellas για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη της επεξεργασίας προκειμένου να εκπληρωθούν οι εν λόγω εκ του νόμου υποχρεώσεις,

c) αναφορικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας για σκοπούς εμπορικής προώθησης, που διεξάγονται με βάση ένα έννομο συμφέρον του Υπευθύνου Επεξεργασίας, τα Δεδομένα σας θα επεξεργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς και για ένα επιπλέον διάστημα έξι μηνών από τη λήξη της ίδιας της σύμβασης, με την επιφύλαξη της εναντίωσης στην επεξεργασία ή ενδεχόμενης ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.


5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά το χρονικό διάστημα που η Digital Virgo Hellas έχει στην κατοχή της ή επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας, εσείς, ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε, οποτεδήποτε, να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

• Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των Δεδομένων που εμείς τηρούμε αναφορικά με εσάς,
• Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε δικαίωμα να διορθώσετε δεδομένα που εμείς τηρούμε για εσάς εάν είναι μη ακριβή ή μη πλήρη,
• Δικαίωμα διαγραφής – σε ορισμένες περιστάσεις μπορείτε να ζητήσετε τα δεδομένα τα οποία εμείς τηρούμε για εσάς να διαγραφούν από τα αρχεία μας,
• Δικαίωμα περιορισμού κατά την επεξεργασία – εάν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις έχετε δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των Δεδομένων σας,
• Δικαίωμα φορητότητας – έχετε το δικαίωμα τα Δεδομένα που τηρούμε σχετικά με εσάς να διαβιβαστούν σε έναν άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας,
• Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας,
• Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία όπως ορίζεται στην κάτωθεν παράγραφο 6.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Digital Virgo Hellas γράφοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση customer-gr@buongiorno.com


6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σε περίπτωση που θελήσετε να υποβάλλετε καταγγελία αναφορικά με τον τρόπο επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Digital Virgo Hellas Hellas ή με το πώς έxει γίνει ο χειρισμός της καταγγελίας σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία άμεσα στην Εποπτική Αρχή και στον ΥΠΔ, όπως ορίστηκε στην άνωθεν παράγραφο 1.